Saltar a: Menu | Corpo | Pe

Convenio con la Consellería de Política Social

Entidade financiadora: Consellería de Política Social (Xunta de Galicia)
Tipo: Convenio
Período de vigor: 1 de xaneiro de 2018 – 31 de decembro de 2018

Orzamento: 45.142,00€

Data de sinatura: 15 de Maio de 2018

 

1. SERVIZO DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN E ASESORAMENTO
O Servizo de Información, Orientación e Asesoramento levarase a cabo a cargo dunha traballadora social. O seu principal obxectivo é asesorar a tas aquelas persoas con lesión medular que soliciten información sobre cuestións plantexadas pola súa discapacidade, así como aos seus familiares e achegados, mediante consultas telefónicas, por correo electrónico, correo postal, directamente na oficina, ou concertando unha visita domiciliaria ou ao Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña. Así mesmo, tamén serán atendidos os requirimentos de entidades tanto públicas como privadas que, tendo como obxecto as nosas fins e intereses, precisen do noso asesoramento e colaboración. As consultas máis habituais céntranse nos seguintes aspectos:
- eliminación de barreiras arquitectónicas.
- pensións e axudas económicas.
- prestacións socio-sanitarias…
Por outra banda, tamén se ofrecerá información sobre a nosa Asociación (programas, proxectos, cursos…) a toda persoa que o demande.
Dentro deste servizo incluirase un estudio para coñecer a situación e as necesidades do maior número posible de persoas con lesión medular que residan na nosa comunidade. Para iso realizaranse as visitas domiciliarias posibles ás persoas con lesión medular que figuren na nosa base de datos (sexan ou non socios de ASPAYM Galicia) e pediráselles que respondan a unha serie de cuestións. En base á situación e ás necesidades detectadas en cada caso, a
traballadora social remitirá información e suxestións, segundo o caso, sobre como poder solucionar os seus problemas concretos, e estableceranse as actuacións de orientación e asesoramento a levar a cabo en cada caso concreto. Durante estas visitas tamén se ofrecerá información sobre a Asociación y os servizos y programas que desenvolve, para unha maior difusión dos mesmos.


2. SERVIZO DE TRANSPORTE ADAPTADO
O Servizo de Transporte Adaptado de ASPAYM Galicia, está destinado a asistir a todas aquelas persoas que, pola súa condición de persoa con lesión medular, ou cunha grande discapacidade que teña recoñecida unha mobilidade reducida, precise dun transporte adaptado para desprazarse e, particularmente, sempre e cando non estean cubertos por outras vías. O servizo préstase directamente dende a entidade, con persoal contratado e a dispoñibilidade de dous furgóns adaptados; con cargo ao Convenio de Colaboración, e será prestado durante todo o ano. Atenderanse todas as solicitudes recibidas, ata cubrir por completo a totalidade da partida orzamentaria destinada a este servizo.


3. SERVIZO DE APOIO PSICOSOCIAL AO NOVO LESIONADO MEDULAR
La escasa información y el alto nivel de ansiedade que presentan as persoas que sofren unha lesión medular ante a súa nova situación, requiren dun apoio multidisciplinar axeitado, xa que son moitos os cambios aos que se enfrontarán nun futuro próximo. O Servizo de Apoio Psicosocial ao Novo Lesionado Medular desenvólvese durante dúas fases ou etapas de grande importancia para a persoa con lesión medular e as súas familias e/ou achegados: o período
hospitalario (a través de entrevistas concertadas) e o período post-hospitalario (ao seu regreso ao domicilio).

 • Período Hospitalario

Durante esta etapa, unha traballadora social, xunto con un Lesionado Medular da Asociación, e de poder ser tamén con unha psicóloga, reuniranse cos pacientes e as súas familias co obxectivo de axudar no proceso de incorporación do novo Lesionado Medular á vida social normalizada, unha vez que o paciente teña abandonado o Hospital. Así mesmo, tamén se ofrecerá información sobre os servizos e os programas que leva a cabo a Asociación para asistir aos novos Lesionados Medulares ao seu regreso á casa.

 • Período Post-Hospitalario

O apoio psicosocial pretende ofrecer ao Lesionado Medular e ás súas familias e/ou achegados, unha atención individualizada e/ou grupal, orientada á construción de habilidades, destrezas e recursos que lles permitan enfrontarse aos problemas asociados á discapacidade. A atención realizarase novamente a través dunha traballadora social, e a poder ser dunha psicóloga, que se encargarán de elaborar un diagnóstico psicosocial personalizado para despois intervir con orientacións específicas, coa fin de lograr a superación de ditos problemas.
Aínda que o servizo estea dirixido principalmente aos novos Lesionados Medulares, tamén se poderá incluír como beneficiarios do mesmo a aquelas persoas con lesión medular máis antiga que aínda non teñan adquirido todas as habilidades necesarias para normalizar a súa situación.


4. SERVIZO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL
O colectivo de lesionados medulares caracterízase, entre outras necesidades, pola relavancia que ten o tratamento en fisioterapia e rehabilitación o longo de tua a súa vida. Xunto a esa necesidade específica e urxente, encontrase o problema de localizar un centro especializado en persoas con estas características e que este centro sexa de calidade, con persoal formado nas últimas novidades de tratamento e a maquinaria e o espazo necesario para levalas a cabo.

ASPAYM GALICIA oferta nas súas instalación un servizo de rehabilitación integral adicado á fisioterapia nas afeccións neurolóxicas e discapacidades, nas afección traumatolóxicas incluíndo tratamento de magnetoterapia dirixida ao alivio do dolor, prevención de osteoporose e consolidación ósea de fracturas.


5. CHARLAS DE PREVENCIÓN DA DISCAPACIDADE E SIMULACIÓNS DE ROL EN CENTROS EDUCATIVOS.
Charlas de prevención da discapacidade en centros educativos, especializadas por idades, e simulacións de rol na que os alumnos e alumnas se intenten por na pel da persoa usuaria de cadeira de rodas e coñecer as dificultades diarias coas que se atopan, coa colaboración dunha persoa voluntaria, con lesión medular, que faga testemuña da súa experiencia.

 • Asóciate
 • Rexístrate
 • Colabora
 • Alertas
 • Preguntas Frecuentes
 • Lexislación
 • Ligazóns Recomendadas
 • Contatar
 • Contatar
laboratorios
 • Coloplast España
 • Hollister
 • La sonda Lofric