Saltar a: Menu | Corpo | Pe

V Convocatoria de Bolsas Prevent para Estudantes con Discapacidade. Fundación Prevent

 

A Fundación Privada Prevent é unha entidade sen ánimo de lucro, cuxo obxectivo é promover e contribuír a inserción sociolaboral de persoas con discapacidade e o fomento da cultura preventiva na empresa, por medio dunha maior concienciación social que garanta ámbitos laborais máis seguros e empresas máis responsables. Deste xeito, a través da convocatoria de bolsas de formación pretenden achegar todos os alumnos e alumnas con discapacidade ós estudos axeitados ás súas preferencias persoais e á súa vocación profesional, ofrecendo, ao final do percorrido, profesionais cualificados e altamente motivados para o mercado laboral.


Beneficiarios:

Estudantes con certificado de discapacidade do 33% ou superior, residentes en España, que no curso académico 2011-2012 inicien ou estean a cursar:

 • ciclos formativos de grao superior
 • estudos universitarios de primeiro grao
 • estudos de segundo e terceiro grao (postgrao, máster, doutorado)

*As bolsas irán dirixidas exclusivamente a persoas con certificado de discapacidade, non sendo posible a utilización do importe solicitado para a instalación de equipamento nos centros de formación escollidos para cursar estudos polo estudante subvencionado. 
 

Características das Bolsas:

 • Dotación total: 40.000€
 • Importes: Estableceranse tres tramos de bolsas de 900 €, 1.200 € e 1.500 €. A asignación da contía será a discreción do Comité Técnico atendendo ós criterios recollidos no punto 7 das bases.
 • Forma de pagamento: Pagamento único a través de transferencia bancaria antes do 30 de decembro de 2011.
 • Compatibilidade: As bolsas obxecto desta convocatoria son compatibles con outras axudas económicas que poida ter recoñecidas o estudante beneficiario, por calquera entidade pública ou privada, polo mesmo concepto e finalidade.

Tipoloxía das Axudas:

A axuda poderase solicitar polos seguintes conceptos:

 • Material Ofimático
 • Axudas para Mobilidade (destinadas a persoas con mobilidade reducida ou con graves problemas de mobilidade)
 • Produtos de Apoio (medios que, actuando como intermediarios entre a persoa e o ámbito, posibilitan o acceso ao nivel xeral de calidade de vida)
 • Material Específico e Axudas ós Estudos (medidas, produtos ou materiais que faciliten o acceso ou a continuidade dos estudos: clases particulares, gastos de matrícula ou inscricións, profesores de reforzo, acompañamento no estudo, adestramentos, gastos de residencia, libros, material escolar, útiles específicos...)
 • Formación en Inglés (cursos de formación para a aprendizaxe do inglés) 

Documentación requirida:

Para que a Fundación poida proceder á valoración do expediente, é preciso que a persoa solicitante os faga chegar:

1.Formulario de Solicitude debidamente cumprido, remitido por correo electrónico.

2.Carta de Presentación, na que se recollerán NECESARIAMENTE e como mínimo os seguintes aspectos:

 • Presentación persoal
 • Axuda solicitada
 • Motivo de solicitude da axuda

3.Resgardo de Matrícula universitaria, ou de Ciclo Formativo de Grao Superior do curso 2011-2012.

4.Certificación Académica (pode solicitarse no departamento de xestión académica do centro correspondente, xa sexa persoalmente, por correo ordinario, correo electrónico ou fax)

5.Certificado Oficial de Discapacidade, expedido polo IMSERSO ou entidades análogas, sendo obrigatorio presentar o informe completo (notificación da resolución para a cal se valora o grao de diminución e Resumo do ditame técnico facultativo da valoración do grao de diminución)

6.Currículum Vitae. Neste deberemos reflectir non só a nosa experiencia, senón as nosas competencias, intereses e o valor engadido que podemos achegar a quen o reciba.

7.Declaración da Renda 2010 propia ou, no seu defecto, da unidade familiar; achegarase información exclusivamente de:

                *Rendimiento do traballo (casa 9)

O devandito importe deberase xustificar achegando a páxina correspondente da Declaración da Renda escaneada ou PDF da totalidade do formulario de renda.
En caso de exención, deberase acreditar debidamente achegando o Certificado de imputación de IRPF emitido pola Axencia Tributaria.

8.Copia do DNI ou do permiso de residencia.


Para máis información, consultar as Bases da Convocatoria

 • Asóciate
 • Rexístrate
 • Colabora
 • Alertas
 • Preguntas Frecuentes
 • Lexislación
 • Ligazóns Recomendadas
 • Contatar
 • Contatar
laboratorios
 • Coloplast España
 • Hollister
 • La sonda Lofric