Saltar a: Menu | Cuerpo | Pie

Convenio con la Consellería de Política Social

Entidad financiadora: Consellería de Política Social (Xunta de Galicia)
Tipo: Convenio
Período de vigor: 1 de enero de 2017 – 31 de diciembre de 2017
Presupuesto: 42992,00 €

Fecha de firma: 5 de Mayo de 2017

1. SERVICIO DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN y ASESORAMIENTO
El Servicio de Información, Orientación y Asesoramiento lo llevará a cabo a cabo una
trabajadora social. Su principal objetivo es asesorar a todas aquellas personas con lesión
medular que soliciten información sobre cuestiones planteadas por su discapacidad, así
como a sus familiares y allegadoss, mediante consultas telefónicas, por correo electrónico,
correo postal, directamente en la oficina, o concertando una visita domiciliaria o al
Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña. Así mismo, también serán atendidos los
requirimientos de entidades tanto públicas como privadas que, teniedo como objeto nuestros
fines e intereses, necesiten de nuestro asesoramiento y colaboración. Las consultas más habituales
se centran en los siguientes aspectos:
- eliminación de barreras arquitectónicas.
- pensiones y ayudas económicas.
- prestaciones socio-sanitarias…
Por otra banda, tamén se ofrecerá información sobre nuestra Asociación (programas,
proyectos, cursos…) a toda persona que lo demande.
Dentro de este servicio se podrá incluir un estudio para conocer la situación y las necesidades del mayor
número posible de personas con lesión medular que residan en nuestra Comunidad. Para eso
se realizarán  las visitas domiciliarias posibles a las persoas con lesión medular que figuren en nuestra
base de datos (sean o no socios de ASPAYM Galicia) y se les pedidá que respondan a una
serie de cuestionws. En base a la situación y a las necesidades detectadas en cada caso, la
trabajadora social remitirá información y sugerencias, según el caso, sobre como poder
solucionar sus problemas concretos, y se  establecerán las actuaciones de orientación y
asesoramiento a llevar a cabo en cada caso concreto. Durante estas visitas también se ofrecerá
información sobre la Asociación y los servicioos y programas que desarrolla, para una mayor
difusión de los mismos.
2. SERVICIO DE TRANSPORTE ADAPTADO
O Servizo de Transporte Adaptado de ASPAYM Galicia, está destinado a asistir a todas aquelas
persoas que, pola súa condición de persoa con lesión medular, ou cunha grande discapacidade
que teña recoñecida unha mobilidade reducida, precise dun transporte adaptado para
desprazarse e, particularmente, sempre e cando non estean cubertos por outras vías.
O servizo préstase directamente dende a entidade, con persoal contratado e a dispoñibilidade
de dous furgóns adaptados; con cargo ao Convenio de Colaboración, e será prestado durante
todo o ano. Atenderanse todas as solicitudes recibidas, ata cubrir por completo a totalidade da
partida orzamentaria destinada a este servizo.
3. SERVICioO DE APOYO PSICOSOCIAL AL NUEVO LESIONADO MEDULAR
La escasa información y el alto nivel de ansiedade que presentan as persoas que sofren unha
lesión medular ante a súa nova situación, requiren dun apoio multidisciplinar axeitado, xa que
son moitos os cambios aos que se enfrontarán nun futuro próximo. O Servizo de Apoio
Psicosocial ao Novo Lesionado Medular desenvólvese durante dúas fases ou etapas de grande
importancia para a persoa con lesión medular e as súas familias e/ou achegados: o período
hospitalario (a través de entrevistas concertadas) e o período post-hospitalario (ao seu regreso
ao domicilio).
 Período Hospitalario
Durante esta etapa, unha traballadora social, xunto con un Lesionado Medular da Asociación, e
de poder ser tamén con unha psicóloga, reuniranse cos pacientes e as súas familias co
obxectivo de axudar no proceso de incorporación do novo Lesionado Medular á vida social
normalizada, unha vez que o paciente teña abandonado o Hospital. Así mesmo, tamén se
ofrecerá información sobre os servizos e os programas que leva a cabo a Asociación para asistir
aos novos Lesionados Medulares ao seu regreso á casa.
 Período Post-Hospitalario
O apoio psicosocial pretende ofrecer ao Lesionado Medular e ás súas familias e/ou achegados,
unha atención individualizada e/ou grupal, orientada á construción de habilidades, destrezas e
recursos que lles permitan enfrontarse aos problemas asociados á discapacidade. A atención
realizarase novamente a través dunha traballadora social, e a poder ser dunha psicóloga, que
se encargarán de elaborar un diagnóstico psicosocial personalizado para despois intervir con
orientacións específicas, coa fin de lograr a superación de ditos problemas.
Aínda que o servizo estea dirixido principalmente aos novos Lesionados Medulares, tamén se
poderá incluír como beneficiarios do mesmo a aquelas persoas con lesión medular máis antiga
que aínda non teñan adquirido todas as habilidades necesarias para normalizar a súa situación.
4. TUTORÍAS AL NUEVO LESIONADO MEDULAR
Este programa lévase a cabo por un titor, lesionado medular veterano, e polo tutelado,
coordinado por un psicólogo ou traballador social.
Trátase de transmitir ao novo lesionado medular habilidades, inculcarlle motivación e
proporcionarlle apoios, a través da transmisión das experiencias do titor veterano.
5. CHARLAS DE PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAE Y SIMULACIONES DE ROL EN CENTROS
EDUCATIVOS.
Charlas de prevención da discapacidade en centros educativos, especializadas por idades, e
simulacións de rol na que os alumnos e alumnas se intenten por na pel da persoa usuaria de
cadeira de rodas e coñecer as dificultades diarias coas que se atopan, coa colaboración dunha
persoa voluntaria, con lesión medular, que faga testemuña da súa experiencia.

 • Asóciate
 • Regístrate
 • Colabora
 • Alertas
 • Preguntas Frecuentes
 • Legislación
 • Enlaces Recomendados
 • Contactar
 • Contactar
laboratorios
 • Coloplast España
 • Hollister
 • La sonda Lofric