Saltar a: Menu | Corpo | Pe

Unidades de Vítimas de Accidentes de Tráfico

Unidades de Vítimas de Accidentes de Tráfico

O obxectivo é configurar e coordinar unha rede integral de ámbito nacional de información e atención ás vítimas de tráfico, tanto condutores implicados, ocupantes dos vehículos, peóns ou familiares de calquera involucrado nun suceso deste tipo.

A través das Unidades de Información facilitarase o acceso dos afectados aos recursos existentes, facilitando as actuacións especializadas que en distintos ámbitos puideron verse prexudicados gravemente na vida das vítimas e o seu ámbito: a familiar, a social, a laboral, o económico e abrigo o ámbito persoal.

Ofreceráselles toda a información necesaria en cada caso a través dunha atención personalizada e próxima dende cada unha das Unidades de Información situadas nas Xefaturas Provinciais de Trafico.

Para conseguir os obxectivos sinalados establécese un plan de actuación que implica de xeito activo á vítima no seu propio proceso de normalización, facilitándolle todos os recursos dispoñibles para que sexa ela a protagonista deste.
Este plan de actuación comprende catro fases que se realizará dende as Unidades de Información de todas as Xefaturas Provinciais de Trafico:

Asistencia inicial e valoración de cada caso.
Información e orientación
Intervención e/ou derivación
Seguimento.

Por todo iso, a Unidade de Coordinación en materia de Vítimas de Accidentes de Trafico realizará as seguintes funcións:

 • Promover e velar polos dereitos das vítimas dos accidentes de tráfico, realizando as actuacións necesarias para OFRECER a información asistencial integral, tanto a elas coma ao seu ámbito familiar e social.
 • Velar porque as vítimas reciban todas as axudas posibles establecidas, e, en particular, impulsar as actuacións encamiñadas ao restablecemento da situación previa ao accidente.
 • Propiciar o contacto interinstitucional e intrainstitucional entre as entidades públicas e privadas que actúan nas diversas fases de victimización dun accidente de tráfico.
 • Facilitar e xerar os procesos de coordinación e de colaboración.
 • Realizar e manter actualizado un inventario de servizos públicos e privados que poidan ser de utilidade para as vítimas, con expresión dos servizos que presten, establecendo os contactos institucionais que permitan tales beneficios de forma rápida e eficaz.
 • Promover, impulsar e coordinar a actuación dos diferentes órganos ou entidades competentes en relación cos procesos de axuda ou asistencia ás vítimas dos accidentes de tráfico.
 • Constituírse como órgano de interrelación e coordinación entre todas as Administracións Públicas, entidades, axentes e profesionais públicos e privados relacionados na materia de atención ás vítimas.
 • Emprender todas as accións encamiñadas á concienciación, formación e difusión entre os profesionais directamente implicados na atención ás vítimas dos accidentes de tráfico.
 • Dar a coñecer a Unidade de Coordinación en materia de Vítimas de Accidentes de Tráfico, co obxectivo de concienciar a poboación en xeral e de ofrecer a información necesaria respecto á prevención e actuación posterior ao accidente de tráfico.
 • Programar un Proxecto Anual de Formación, Reciclaxe, Actualización e de Divulgación que comprenda os distintos profesionais que asisten ás vítimas.
 • Potenciar a formación e investigación en materia de vítimas de accidentes de tráfico, elaborando as estatísticas, propostas de estudos e etc.
 • Difundir e analizar a memoria anual da Unidade de Coordinación en materia de Vítimas de Accidentes de Tráfico
 • Emitir cantos informes sexan necesarios.
 • Calquera outra de análoga índole que poida encomendárselle.

 

CONTACTOS UVAT EN GALICIA:

A CORUÑA

COORDINADORES :Rosa Mª Pilar Sancho Nácher // Pedro Prada Rodríguez

TELEFONO: 981 288 377

uvatcoruna@dgt.es

 

LUGO

COORDINADORES: García Crespo, Laura

TELEFONO: 982 223 264

uvatlugo@dgt.es

 

PONTEVEDRA

COORDINADORES: Ana Belén Dieguez Calviño

TELEFONO: 986 854 606

uvatpontevedra@dgt.es

 

OURENSE

COORDINADORES: Álvarez Fernández, Mª Dolores

TELEFONO: 988 234 311

uvatourense@dgt.es

 

Máis info:

DIPTICO 1

DIPTICO 2

AXENDA DE TELEFONOS E CORREOS (TODASLAS PROVINCIAS ESPAÑOLAS)

WEB DA DGT

 • Asóciate
 • Rexístrate
 • Colabora
 • Alertas
 • Preguntas Frecuentes
 • Lexislación
 • Ligazóns Recomendadas
 • Contatar
 • Contatar
laboratorios
 • Coloplast España
 • Hollister
 • La sonda Lofric