Saltar a: Menu | Corpo | Pe

¿Qué di a lei de 39/2006 do 14 de Decembro de Promoción de Autonomía Persoal e Atención a Persoas en Situación de Dependencia?

DE QUE TRATA?


A Lei de Promoción de autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia entrou en vigor o 1 de xaneiro de 2007, creando un novo dereito de cidadanía en España, universal, subxectivo e perfecto: o dereito á promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia, mediante a creación dun Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia.


(Lei de dependencia)


QUEN PODE BENEFICIARSE DESTA LEI?

Terán dereito á protección desta Lei os españois que cumpran os seguintes requisitos:
- Calquera idade, pero con peculiaridades para os menores de 3 anos.
- Encontrarse en situación de dependencia nalgún dos graos establecidos pola Lei.
- Residir en territorio español e telo feito durante cinco anos, dos cales dous deberán ser inmediatamente anteriores á data de presentación da solicitude. Para os menores de cinco anos o período de residencia esixirase a quen exerza o seu garda e custodia.
Para os menores de 3 anos o Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia atenderá, sen prexuízo dos servizos establecidos en educación e sanidade, as necesidades de axuda a domicilio e, se é o caso, prestacións económicas vinculadas a favor dos menores de tres anos que presenten graves minusvalideces (disposición adicional 13).

As persoas que reúnan os requisitos sinalados nos dous apartados anteriores, pero carezan da nacionalidade española, rexeranse polo establecido na Lei Orgánica 4/2000, do 11 de xaneiro, sobre dereitos e liberdades dos estranxeiros en España e a súa integración social, nos Tratados Internacionais e nos Convenios que se puidesen subscribir cos diferentes países de orixe. Ademais, recóllense previsións especiais para os menores que carezan da nacionalidade española, para os que se estará ao disposto nas Leis do Menor vixentes, tanto de carácter estatal como autonómica, así como nos Tratados Internacionais.

QUE GRAOS DE DEPENDENCIA SE CONSIDERAN NA LEI?


O artigo 26 considera tres graos de dependencia:
- Grao I de dependencia moderada: cando a persoa necesita axuda para realizar varias ABVD polo menos unha vez ao día ou ten necesidades de apoio intermitente ou limitado para a súa autonomía persoal.
- Grao II de dependencia severa: cando a persoa necesita axuda para realizar varias ABVD dous ou tres veces ao día pero non quere o apoio permanente dun coidador ou ten necesidades de apoio extenso para a súa autonomía persoal.
- Grao III de gran dependencia: cando a persoa necesita axuda para realizar varias ABVD varias veces ao día e, pola súa perda total de autonomía física, mental, intelectual ou sensorial necesita o apoio indispensable e continuo doutra persoa ou ten necesidades de apoio xeneralizado para a súa autonomía persoal.

Cada un destes graos clasificarase á súa vez en dous niveis (I e II) en función da autonomía e atención e coidado que require a persoa.

QUE PASOS SE DEBEN DAR PARA SOLICITAR A VALORACIÓN DO GRAO DE DEPENDENCIA?

Todos os españois que cumpran os requisitos poden solicitar unha avaliación nos servizos sociais da súa Comunidade Autónoma para determinar o seu grao e nivel de dependencia. Para iso deberás:

Pedir os formularios de solicitude de valoración nas delegacións da Xunta, Centros Base de Valoración (EVOs) e Centros Sociais da Xunta. Tamén podes descargalos.


(Formulario de Solicitude).


Unha vez enchida a solicitude deberás entregala nas delegacións da Xunta habilitadas (mira o mapa para saber cal tes máis preto), xunto coa seguinte documentación:
- Fotocopia do DNI/NIE do solicitante.
- Fotocopia do libro de familia no caso de menores de 3 anos.

- Certificado ou certificados de empadroamento que acrediten a residencia do solicitante en España durante cinco anos, dous dos cales inmediatamente anteriores á presentación da solicitude.
- Informe da condición de saúde segundo o Anexo II.A ou II.B da solicitude.

Informe Saude anexo II.A.


Informe Saude anexo II.B.

- Certificado de minusvalía, expedido polo EVO correpondiente, se é o caso.
Xustificantes de ingresos:
- Certificado de pensións que recibe o solicitante.
- Copia da declaración da renda.
No caso de que o solicitante actúe a través de representante deberá entregar:

- Copia compulsada da sentenza de incapacitación legal e nomeamento de titor/representante legal, se é o caso.
- Fotocopia compulsada do DNI/NIE/Pasaporte de quen teña a representación da persoa interesada e documento acreditativo da representación invocada.

Informe de Declaracion Gardador de feito.


Unha vez entregada a solicitude poñeranse en contacto contigo os equipos de valoración para avaliar o teu grao e nivel de dependencia mediante unha visita domiciliaria.

Recibirás unha acreditación co seu grao e nivel de dependencia que terá validez para todo o Estado.
Os servizos sociais da túa Comunidade elaborarán, tendo en conta a opinión do beneficiario, un Programa Individual de Atención cos servizos e/ou prestacións económicas que vas recibir.


COMO SE VALORA O GRAO DE DEPENDENCIA?

A valoración do grao de dependencia realízana os equipos de valoración da Vicepresidencia dá Igualdade e Benestar de la Xunta de Galicia, a través dun baremo establecido para todo o estado español (pulsa aquí para ver o baremo).

QUE SERVIZOS E PRESTACIÓNS CONTEMPLA A LEI?

O Sistema de Dependencia inclúe as seguintes prestacións:

1) Servizos:

Os beneficiarios teñen dereito a unha serie de servizos segundo o seu grao e nivel de dependencia.
O catálogo de servizos inclúe:
a) Servizo de Prevención das situacións de dependencia.
b) Servizo de Teleasistencia
c) Servizo de axuda a domicilio:

- Atención das necesidades do fogar
- Coidados persoais
d) Servizo de Centro de Día e de Noite:
- Centro de Día para maiores
- Centro de Día para menores de 65 anos
- Centro de Día de atención especializada
- Centro de Noite.

e) Servizo de Atención Residencial:
- Residencia de persoas maiores dependentes.
- Centro de atención a persoas en situación de dependencia con varios tipos de minusvalidez.


2) Prestacións económicas:


2.1. Prestación económica vinculada á contratación do servizo
En caso de que non se dispoña da oferta pública de servizos que requira o beneficiario en función do seu grao e nivel de dependencia, procédese ao recoñecemento dunha prestación económica vinculada para que a persoa poida adquirir o servizo no mercado privado.
A contía da prestación económica estará en relación co grao de dependencia e da capacidade económica do beneficiario.

2.2 Compensación económica por coidados no ámbito familiar.
Sempre que se dean as circunstancias familiares e doutro tipo axeitadas para iso, e de modo excepcional, o beneficiario poderá optar por ser atendido no seu ámbito familiar, e o seu coidador recibirá unha compensación económica por iso.
Polo tanto, o coidador familiar deberá estar dado de alta na Seguridade Social. (Cick aquí para ler o Decreto que regula a seguridade social dos coidadores).

2.3 Prestación de asistencia personalizada
Ten como finalidade a promoción da autonomía de persoas con gran dependencia. O seu obxectivo é contribuír á contratación dunha asistencia personalizada durante un número de horas, que facilite ao beneficiario unha vida máis autónoma, o acceso á educación e ao traballo e o exercicio das actividades básicas da vida diaria.

2.4 Aseguramento privado de dependencia
Por outra parte, aquelas persoas que opten por contratar un seguro privado de dependencia obterán beneficios fiscais.

COMO É O FINANCIAMENTO DO SISTEMA DE ATENCIÓN Á DEPENDENCIA?


O financiamento da lei corre a cargo do Goberno, das Comunidades Autónomas e dos beneficiarios no caso.

O Goberno financiará integramente a cobertura básica común para todo o Estado.
As Comunidades Autónomas achegarán cada ano, polo menos unha cantidade igual á da Administración Xeral do Estado no seu territorio.
Ademais, os beneficiarios das prestacións de dependencia participarán no financiamento destas atendendo á súa capacidade económica persoal. Esta capacidade económica do beneficiario terase tamén en conta para a determinación da contía das prestacións económicas.
Non obstante ningún cidadán quedará fóra da cobertura do Sistema por non dispoñer de recursos económicos (artigo 33).

CALES SON AS DATAS ESTABLECIDAS PARA A APLICACIÓN DA LEI?


- 1 de xaneiro de 2007: Entra en vigor a Lei.
- Xaneiro - Abril de 2007: Comeza a valoración e atención a todos os grandes dependentes.
Calcúlase que en España hai unhas 200.000 persoas nesta situación.
- 2008: Atención aos dependentes severos nivel 2.
- 2009: Atención aos dependentes severos nivel 1.
- 2011: Atención aos dependentes moderados nivel 2.
- 2013: Atención aos dependentes moderados nivel 1
- 2015: Finaliza o período de implantación do Sistema de Dependencia.
Durante todo este período poderán pedir a solicitude de valoración calquera persoa que teña un grao de minusvalía maior que o establecido para o ano que realiza a solicitude.


ONDE ENCONTRAR MÁIS INFORMACIÓN?


A Consellería de Traballo e Benestar habilitou un número de teléfono gratuíto para solicitar calquera tipo información relacionada coa Lei: 900 333 666.
A nivel estatal tamén se habilitou un teléfono de información gratuíto: 900 40 60 80.

Nas seguintes páxinas web poderás encontrar máis información relacionada:

Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia.

Consellería de Igualdade e Benestar.
Portal de autonomía persoal e coidados para ás persoas en situación de dependencia.

 

 • Asóciate
 • Rexístrate
 • Colabora
 • Alertas
 • Preguntas Frecuentes
 • Lexislación
 • Ligazóns Recomendadas
 • Contatar
 • Contatar
laboratorios
 • Coloplast España
 • Hollister
 • La sonda Lofric