Saltar a: Menu | Corpo | Pe

¿Quén e cómo poden aplicarse as novas deducción por familiar numerosa ou persoa con discapacidade a cargo?

8 de xaneiro de 2015  aspaym

Dende xaneiro deste ano, os contribuíntes que traballen fóra do fogar e teñan ascendentes ou descendentes con discapacidade o seu cargo, ou formen parte dunha familia numerosa, poderán practicar unha dedución na cota diferencial de ata 1.200 euros anuais por cada unha das devanditas situacións, dedución que ademais é perfectamente compatible coa actual dedución por maternidade.

A AEAT no seu portal introduciu, entre outras cuestións, o modelo de páxina para a solicitude telemática ou a impresión da predeclaración para presentar a partir do 3 de febreiro de 2015, nun apartado denominado "Dedución por familia numerosa e persoas con discapacidade a cargo".

Aquí podedes visitar a web oficial e consultar os requisitos

Consultar REAL DECRETO y otras resoluciones de interés

 

SUPOSTOS

 • Familia numerosa: 1.200 euros anuais; 2.400 se é familia de categoría especial.
 • Descendente con discapacidade: 1.200 euros anuais por cada descendente.
 • Ascendente con discapacidade: 1.200 euros anuais por cada ascendente

 

REQUISITOS

Beneficiarios: Contribuíntes con dereito á dedución do mínimo por descendente ou ascendente con discapacidade (artigos 58 e 59 da LIRPF respectivamente) e os ascendentes ou irmáns orfos de pai e madre, que formen parte dunha familia numerosa.

Deben realizar unha actividade por conta propia ou allea pola que se estea dado de alta no réxime correspondente da Seguridade Social ou Mutualidade de carácter alternativo e cotizar durante os prazos mínimos fixados.

Determinación o último día de cada mes da condición de familia numerosa e da situación de discapacidade.

Determinación calquera día do mes do cumprimento da alta no réxime correspondente da Seguridade Social ou Mutualidade.

 

DESCRICIÓN

Os beneficiarios que reúnan os requisitos previstos legalmente terán dereito a unha dedución na cota diferencial, a partir da declaración de IRPF 2015.

Cando dous ou máis contribuíntes teñan dereito á aplicación dalgunha das anteriores deducións respecto dun mesmo descendente, ascendente ou familia numerosa, o seu importe ratearase entre eles por partes iguais.

As deducións calcularanse de forma proporcional ao número de meses en que se cumpran de forma simultánea os requisitos previstos, e terán como límite para cada unha, as cotizacións e cotas to¬tales á Seguridade Social e Mutualidades percibidas en cada período impositivo.

Se se tivese dereito á dedución respecto de varios ascendentes ou descendentes con discapacidade, o citado límite aplicarase de forma independente respecto de cada un deles.

Especialidades

Recóllese a posibilidade da tramitación do aboamento anticipado mensual da dedución, mediante transferencia bancaria, logo de solicitude a través da presentación do formulario 143, coas seguintes modalidades:

a)Colectiva. Deberá presentarse por todos os solicitantes que puidesen ter dereito á dedución. O aboamento da dedución íntegra efectuarase a quen figure como primeiro solicitante, que deberá cumprir os requisitos no momento de presentar a solicitude.
b) Individual. Aboarase a cada solicitante a cantidade que resulte de dividir o importe que proceda, entre o número de contribuíntes que poden solicitar o aboamento anticipado.

En ambos os dous supostos, os solicitantes deben estar en posesión do título de familia numerosa ou da certificación oficial do grao de discapacidade do descendente.

Así mesmo, os solicitantes e os descendentes e ascendentes con discapacidade, deben dispoñer de número de identificación fiscal (NIF).

As variacións que puidesen afectar ao aboamento anticipado ou calquera outra circunstancia que implique incumprimento dos requisitos, deberase comunicar á AEAT na forma que se determine.

Se o aboamento anticipado non se corresponde co importe da dedución, deberase regularizar na declaración correspondente (Non obrigados a declarar deberán efectuar o ingreso do exceso percibido na forma que se determine)

No caso de dous ou máis contribuíntes con dereito a algunha das deducións respecto a un mesmo descendente, ascendente ou familia numerosa, considérase a posibilidade de cesión da totalidade da dedución a favor dun deles.

Téñense en conta os meses en que calquera dos beneficiarios cumpra os requisitos e o cómputo das cotizacións e cotas da Seguridade Social e Mutualidades realízase de forma conxunta.

Na modalidade colectiva, enténdese cedida a dedución a favor do primeiro solicitante.

Na modalidade individual, a cesión debe constar nas declaracións de todos os contribuíntes con dereito á dedución (cedentes non obrigados a declarar deberán presentar modelo).

 

FORMA E PRAZOS PARA SOLICITAR O ABOAMENTO ATICIPADO

Dende o 7 de xaneiro:

 • Por vía electrónica, presentando unha solicitude modelo 143 por cada unha das deducións a que teña dereito na Sede Electrónica da Axencia Tributaria mediante DNI electrónico, certificado dixital ou Cl@ve - PIN.Por teléfono, no número 901 200 345 achegando o importe da casa 415 da declaración do IRPF de 2013.
 • Por teléfono, no número 901 200 345 achegando o importe da casa 415 da declaración do IRPF de 2013.

Dende o 3 de febreiro:

 • Presentando en calquera oficina da Axencia Tributaria o formulario que debe cumprir e imprimir dende a páxina de Internet da Axencia Tributaria. Unha vez imprimido débeno asinar todos os solicitantes

 

Fonte: ASPAYM Castilla y León

 • Asóciate
 • Rexístrate
 • Colabora
 • Alertas
 • Preguntas Frecuentes
 • Lexislación
 • Ligazóns Recomendadas
 • Contatar
 • Contatar
laboratorios
 • Coloplast España
 • Hollister
 • La sonda Lofric