Saltar a: Menu | Corpo | Pe

II Edición Premios Discapnet da Fundación ONCE

II Edición Premios Discapnet da Fundación ONCE

Os Premios Discapnet de la Fundación ONCE ás Tecnoloxías Accesibles concederanse nas seguintes categorías:
Categoría A. Premio Discapnet de la Fundación ONCE á mellor iniciativa, proxecto, produto ou servizo baseado en tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) para a mellora da calidade de vida das persoas con discapacidade.

Nesta categoría concederase un único premio absoluto, con independencia do seu ámbito funcional de aplicación.

Adicionalmente, entre todas as candidaturas presentadas nesta categoría, se outorgará un Accésit á mellor iniciativa, Proxecto, produto ou servizo, baseado en tecnoloxías da información e a comunicación (TIC), orientado ao fomento da inclusión educativa das persoas con discapacidade.
Categoría B. Premios Discapnet de la Fundación ONCE á persoa, empresa, entidade ou organización que máis destacase pola súa traxectoria continuada en materia de mellora da accesibilidade TIC

Nesta categoría concederáse, igualmente, un único premio.

CRITERIOS DE VALORACIÓN

Para a adxudicación do Premio da Categoría Ao xurado terá en conta os seguintes criterios xerais de valoración:

a) A accesibilidade das tecnoloxías e das solucións utilizadas.
b) O carácter innovador e a calidade global dos resultados obtidos.
c) A aplicabilidade e as posibilidades de xeneralización.

Para a adxudicación do Accésit á mellor iniciativa, Proxecto, produto ou servizo orientado ao fomento da inclusión educativa das persoas con discapacidade o xurado terá en conta os mesmos criterios xerais de valoración, especificados no punto anterior, destacándose a candidatura mellor valorada de entre as que tiveran aplicación a esta finalidade específica. En caso de que obtivese o premio absoluto da categoría A unha candidatura incluída neste mesmo suposto de aplicación, o accésit outorgaríase á segunda candidatura máis valorada, de entre as orientadas á inclusión educativa das persoas con discapacidade.

Para a adxudicación do Premio á persoa, empresa, entidade ou organización que máis destacase pola súa traxectoria continuada en materia de mellora da accesibilidade TIC, o xurado terá en conta os seguintes criterios xerais de valoración:

a) A extensión, continuidade e coherencia das actuacións realizadas.
b) O carácter innovador e a calidade global dos resultados obtidos.
c) A contribución ao desenvolvemento técnico e metodolóxico da accesibilidade TIC.

XURADO E ERRO DO PREMIO

Constituirase un único xurado competente para a resolución e fallo de todo o relativo a ambas as dúas categorías obxecto destes premios. O xurado será seleccionado e nomeado pola Fundación ONCE e estará integrado por un mínimo de sete membros, incluído o seu Presidente. Os membros poderán ser persoas pertencentes á Fundación ONCE, a ONCE, o CERMI, o Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo e o Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, así como profesionais de recoñecido prestixio e traxectoria nos campos tecnolóxico e da responsabilidade social.

O xurado será asistido por unha Comisión Técnica composta por expertos en accesibilidade TIC da Fundación ONCE e o seu grupo de empresas, que efectuará unha valoración previa das candidaturas presentadas de acordo cos criterios xerais de valoración dos proxectos presentados en cada categoría.

Cada membro do xurado terá dereito a voz e a voto. A decisión do xurado adoptarase por maioría de votos dos seus compoñentes. En caso de empate nas decisións, o voto do Presidente será de calidade.

O Xurado, cuxo fallo será inapelable, interpretará e completará as bases destes Premios, suplindo as súas lagoas e resolvendo as dúbidas que poidan formularse.

CANDIDATURAS

Poderán presentar candidaturas para os Premios Discapnet de la Fundación ONCE ás Tecnoloxías Accesibles todas as persoas, empresas, organizacións, entidades e institucións que, compartindo os obxectivos destes galardóns, así deséxeno, sen necesidade de que a persoa física ou xurídica propoñente deba coincidir coa personalidade ou titularidade do candidato.

A candidatura formalizarase mediante a cumprimentación dos formularios normalizados que a Fundación ONCE poñerá a disposición dos propoñentes, e a súa posterior remisión á Fundación ONCE, mediante as canles e procedementos habilitados para tal efecto, antes do 31 de outubro de 2012. Os citados formularios poderanse acompañar da documentación adicional que o propoñente desexe achegar para avalar a súa proposta de candidatura: Documento razoado xustificativo, memorias, informes, información gráfica ou audiovisual....

As candidaturas presentaranse prioritariamente mediante procedementos electrónicos:

Por correo electrónico, mediante a remisión, a través da dirección electrónica premios@discapnet.es, do formulario correspondente á categoría á que se pretende concorrer, completamente cumprido e asinado electronicamente polo propoñente.
A través da cumprimentación en liña, do formulario correspondente á categoría á que se pretende concorrer, dispoñible na dirección http://premios.discapnet.es. A cumprimentación en liña requirirá, igualmente, da autenticación e firma electrónica do propoñente.

Os procedementos de autenticación e firma requiridos para a presentación electrónica de candidaturas axustaranse ao establecido na Lei 59/2003 para a firma electrónica recoñecida, de forma que poida acreditarse a identidade do propoñente e a integridade do contido asinado.

Excepcionalmente, se a persoa ou entidade propoñente encontrase dificultades insalvables para formalizar a candidatura mediante os procedementos electrónicos antes descritos, poderá formalizarse a candidatura remitindo fÍsicamente os formularios normalizados, cumpridos e imprimidos, acompañados da documetación acreditativa da personalidade do propoñente e da documentación que desexe acompañar, á sede da Fundación ONCE (Cale Sebastián Herrera, 15, 28012 Madrid), indicando a referencia "Premios Discapnet de la Fundación ONCE ás Tecnoloxías Accesibles" e a categoría (A ou B) á que opta.

A organización dos premios revisará as candidaturas presentadas e a documentación que acompañen, co fin de verificar o cumprimento dos requisitos definidos nestas bases. En caso de observarse calquera deficiencia requirirase o propoñente para a súa emenda. Se transcorrido o prazo especificado no requirimento, o propoñente non respondese ou a súa resposta non emendase suficientemente as deficiencias observadas, a organización dos premios entenderá desistida a proposta de candidatura, que será arquivada sen necesidade de valoración por parte do xurado.

En caso de consideralo necesario para efectuar a súa valoración, o xurado, tras a análise do contido do formulario da candidatura, poderá requirir a calquera dos candidatos para que amplíe a información sobre a iniciativa, proxecto, produto, servizo ou labor que opta ao premio da categoría A. Igualmente, o xurado poderá solicitar a acreditación dos méritos, traballos realizados ou resultados obtidos ao longo da traxectoria do candidato ao premio da categoría B.

Os membros do Xurado, así como as entidades ás que representan, poderán propoñer candidaturas por propia iniciativa tanto para os Premios da categoría A, coma da categoría B.

PREMIOS

O galardón consistirá na entrega a cada persoa ou entidade premiada dunha obra orixinal, autoría dun prestixioso artista con minusvalidez, designado pola Fundación ONCE para a creación do galardón. A entrega poderá ser realizada en acto público ou privado. Os premios non terán dotación económica.


ACEPTACIÓN DAS BASES

A participación nos Premios Discapnet de la Fundación ONCE ás Tecnoloxías Accesibles supón a aceptación íntegra destas bases

De conformidade co establecido na Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, os participantes quedan informados e manifestan o seu consentimento expreso e inequívoco para a incorporación aos ficheiros, responsabilidade da Fundación ONCE, dos datos persoais que faciliten, así como para, no caso de ser premiados, a publicación destes, incluída a súa imaxe, na páxina web da Fundación ONCE e nas publicacións da devandita Fundación.

No caso de que unha candidatura, proposta por persoa física ou xurídica diferente á do seu titular, sexa nomeada como finalista ou obteña calquera dos premios ou accésits recollidos nestas bases, a organización dos premios solicitará a aceptación expresa do candidato dos aspectos recollidos nos dous parágrafos anteriores. En caso de non se obter, a mención, premio ou accésit consideraranse rexeitados e o xurado poderá propoñer un novo candidato no seu lugar.

 • Asóciate
 • Rexístrate
 • Colabora
 • Alertas
 • Preguntas Frecuentes
 • Lexislación
 • Ligazóns Recomendadas
 • Contatar
 • Contatar
laboratorios
 • Coloplast España
 • Hollister
 • La sonda Lofric